Yönetmelik

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE  ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak,

b) Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak,

c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak,

ç) Kariyer planlaması alanındaki çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla paylaşarak öğrenci ve mezunların iş imkânlarını arttırmak,

d) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak,

e) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmayı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla kariyer danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek,

b) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak,

c) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında özel ve resmî kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak,

ç) Öğrencilere dönük meslekî gelişimi sağlayacak seminer ve konferans etkinliklerinde bulunmak ve kariyer yönetimi konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara veri tabanında yer alan bilgiler çerçevesinde destek olmak,

d) Ulusal ve uluslararası kariyer fırsatlarını takip etmek ve hedef kitleyi bilgilendirmek,

e) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

f) Öğrencilere, kariyere yönelik staj imkânları sağlamak,

g) Öğrenciler ve mezunlar için yarı veya tam zamanlı çalışma olanakları hazırlamak,

ğ) Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde görevlendirilmelerine olanak sağlamak,

h) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara dönük teknik bilgilendirme yapmak,

ı) Periyodik bültenler çıkarmak ve hedef kitleyi Merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin yapacağı etkinliklerin gözetim ve denetiminden ve bu etkinliklerin sonuçlarından Rektöre ve Yönetim Kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek,

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek,

d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla iş birliği sürecini koordine etmek,

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her yıl bir rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek,

ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile Müdürden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin bütçesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

d) Merkezin işleyişi ile ilgili konuları değerlendirerek karara bağlamak,

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.